برداشتن خال، زگیل، میخچه

برداشت خال و زگیل و سایر ضایعات پوستی با دستگاه فوق پیشرفته فولکان بدون درد و بدون برجا ماندن اثرا خال و زگیل و از همه مهمتر اینکه بعد از خال برداری هیچگونه فرورفتگی یا گوشت اضافه ایجاد نشود