جوانسازی پشت دست

جوانسازی پشت دست در بانوان اغلب مربوط به افرادی است که بیشتر با مواد آسیب زای مختلف شیمیایی سر کار دارند مثل انواع شوینده های

دست و بدن که افراد به مرور زمان با استفاده های مکرر از این مواد شیمیایی ، باعث از بین رفتن لایه سطحی پوست و تخریب این لایه ها به

صورت آرام آرام و غیر محسوس است .

 

با روشهای مختلفی میتوانیم این ترمیم پوست پشت دست را انجام بدهیم که بصورت ترکیبی با استفاده از دستگاههای لیزر پیشرفته و روشهای

مزوتراپی ، استفاده از مولتی ویتامین های موثر و استفاده از کرم های جوانساز پوست بسیار عالی میتوانیم به نتایج درمانی عالی برسیم .

البته از همه مهمتر استفاده از روشهای پیشگیرانه است که بتوانیم به پوست فرصت ترمیم و بازسازی را بدهیم .