خالها چقدر می توانند خطرناک باشند؟

هر خالی می تواند خطرناک باشد. که پزشک تشخیص می دهد که ارجاع داده شوند به آزمایشگاه.