تزریق ژل زیرچشم قیمت

فیلر زیر چشم عکس قبل و بعد

رفع سریع گودی زیرچشم در مرکز دکت غلامی با تزریق فیلر

افرادی که زیرچشم تیره و گودافتاده دارندبیشتر تمایل به تزریق فیلر زیرچشم دارند.
برای تزریق زیرچشم از ژل یافیلر استفاده می شود که برندهای مطرح ومعتبر زیادی درجهان شناخته شده که باتوجه به هر برندژل قیمت ها هم متفاوت خواهد بود.

برای کسب آگاهی واطلاعات بیشتر وکامل روی عکس کلیک کنید.

انواع برندهای فیلر

تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی