بالاکشیدن سینه ها

تعداد زیادی از بانوان بعد از ایام شیر دهی بواسطه بزرگ و سنگین شدن سینه ها دچار شلی و افتادگی سینه ها میشوند

در مواردی هم دیده میشود دختران جوانی هستند که حجم سینه آنها خیلی زیاد و بزرگ نیست ولی پوست سینه انها شل

و دچار افتادگی سینه هستند و بالاکشیدن سینه ها برایشان جزء اولولیت های اصلی زیبایی محسوب میگردد.

برای بالاکشیدن سینه ها بصورت طبیعی و بدون جراحی باید ابتدا پوست نواحی مختلف سینه ها را سفت کرده

و آرام آراماقدام به لیفت و بالا کشیدن سینه ها نمود.

تعیین میزان شلی و افتادگی سینه ها و بررسی میزان حجم سینه ها جهت رسیدن به نتیجه مطلوب خیلی مهم است

مثلا اگر سینه ها علاوه بر افتادگی دارای حجم زیاد و سنگین باشد اولویت با کوچک کردن سینه ها و کم کردن سایز

سینه ها است و بعد از آن لیفت و سفت کردن سینه ها مد نظر است.

انجام تمام این مراحل با روش های طبیعی و بدون جراحی کمی زمان بر است که حدود 3 الی 4 ماه طول میکشد

ولی به ایمن بودن و طبیعی بودنش ارزش دارد.