لیست قیمت های خدمات مطب دکتر عباس غلامی

لیست قیمت لیزر بانوان

1_پیشانی                                                          25 هزار تومان

2_گردن                                                              35 هزار تومان

3_پشت لب                                                        25 هزار تومان

4_چانه                                                                  25 هزار تومان

5_زیر چانه                                                             25 هزار تومان

6_روی لاله گوش/ فقط با فوتونا                                  30 هزار تومان

7_خط ریش کنار صورت                                             35 هزار تومان

8_کل صورت                                                          95 هزار تومان

9_زیر بغل                                                             50 هزار تومان

10_بازوها                                                              120 هزار تومان

11_ساعد                                                              120هزار تومان

12_پشت دستها و انگشتان                                       45 هزار تومان

13_کل دستها                                                        220 هزار تومان

14_قفسه سینه کامل                                              120 هزار تومان

15_هاله و اطراف نوک سین                                       35 هزار تومان

16_خط بین دو سینه                                                35 هزار تومان

17_شکم کامل                                                       120 هزار تومان

18_خط ناف                                                            35 هزار تومان

19_قفسه سینه و شکم (نیم تنه جلو)                        210 هزار تومان

20_سر شانه                                                         50 هزار تومان

21_کتف و شانه                                                     120 هزار تومان

22_کمر کامل                                                         90 هزار تومان

23_گودی کمر                                                        60 هزار تومان

24_نیم تنه پشت                                                   180 هزار تومان

25_باسن                                                             90 هزار تومان

26_خط باسن                                                        35 هزار تومان

27_خط بیکینی                                                      35 هزار تومان

28_بیکینی کامل                                                    95 هزار تومان

29_ران ها                                                            180 هزار تومان

30_ساق ها                                                         120 هزار تومان

31_روی پا وانگشتان                                               45 هزار تومان

32_کشاله ران                                                       35 هزار تومان

33_کل پا                                                             280 هزار تومان

34_زیر بغل و بیکینی /کل دست و کل پا                     490 هزار تومان

35_پکیج زیر بغل و بیکینی                                       95 هزار تومان

36_پکیج زیر بغل و بیکینی / ساعد و ساق                 295هزار تومان

وزن بالای 70 کیلو 10% اضافه وزن

وزن بالای 80 کیلو 20% اضافه وزن

******************************************************************
******************************************************************
لیست قیمت لیزر آقایان
1_پشت گردن                                                    80 هزار تومان
2_پشت گردن                                                     90 هزار تومان
3_خط ریش زیر گردن                                           80 هزار تومان
4_صورت                                                           140 هزار تومان
5_زیر بغل                                                          90 هزار تومان
6_بازوها                                                           150 هزار تومان
7_ساعد                                                           150 هزار تومان
8_پشت دستها و انگشتان                                   50هزار تومان
9_کل دستها                                                    280 هزار تومان
10_قفسه سیینه و شکم (نیم تنه جلو )                 360 هزار تومان
11_سر شانه                                                    120 هزار تومان
12_کتف و پشت                                                200 هزار تومان
13_کمر کامل                                                    200 هزار تومان
14_نیم تنه پشت                                               380هزار تومان
15_ژنیتال                                                         140 هزار تومان
16_باسن                                                         190 هزار تومان
17_ران ها                                                        270 هزار تومان
18_ساق ها                                                     210 هزار تومان
19_روی پا و انگشتان                                          60 هزار تومان
20_کل پا                                                         470 هزار تومان
21_پکیج پشت گردن و زیر گردن و گونه ها               250 هزار تومان
22_پکیج نیم تنه جلو /زیر بغل و ژنیتال / کل دست وکل پا           990 هزار تومان
23_پکیج نیم تنه جلو / نیم تنه پشت                      720 هزار تومان
24_پکیج زیر بغل /ژنیتال                                     200 هزار تومان
******************************************************************
******************************************************************
کوترا واریس
1_کوترا رفع واریسی 300 شات                           300 هزار تومان
2_کوترا رفع واریس 1000 شات                                1 میلیون تومان
3_کوترا رفع عروق واریسی 1300                         1 میلیون تومان
******************************************************************
******************************************************************
پی ار پی
1_پی ار پی موی سر                                          800 هزار تومان
******************************************************************
******************************************************************
مزوتراپی
1_مزوتراپی پایه                                                 200 هزار تومان
2_مزوتراپی ویژه                                               250  هزارتومان
******************************************************************
******************************************************************
میکرونیدلینگ
1_میکرونیدلینگ صورت ناحیه کوچک                       150 هزار تومان
2_میکرونیدلینگ کل صورت                                   250 هزار تومان
3_میکرونیدلینگ بدن                                           300هزار تومان
******************************************************************
******************************************************************
ار اف  RF 
1_اراف RF صورت / بدن یک جلسه                        80 هزار تومان
2_اراف RF صورت / بدن پکیج 7 جلسه                   400هزار تومان
3_اراف RF صورت / بدن پکیج 10 جلسه                 550 هزار تومان
4_اراف RF صورت /بدن پکیج 15 جلسه                  800 هزار تومان
******************************************************************
******************************************************************
کویتیشن
1_کویتیشن CA یک جلسه                                 60 هزار تومان
2_کویتیشن CA پکیج 7 جلسه                            350 هزار تومان
3_کویتیشن CA پکیج 10 جلسه                          450 هزار تومان
4_کویتیشن CA پکیج 15 جلسه                          600 هزار تومان
******************************************************************
******************************************************************
بوتاکس
1_بوتاکس فقط پیشانی                                    150هزار تومان
2_بوتاکس فقط خط اخم                                    150 هزار تومان
3_بوتاکس فقط دور چشم                                  150 هزار تومان
4_بوتاکس کل صورت 3 ناحیه مصپورت                   300 هزار تومان
5_بوتاکس زیر بغل                                            350 هزار تومان
6_بوتاکس کف دست                                        350 هزار تومان
7_بوتاکس کف پا                                              350 هزار تومان
8_بوتاکس میگرن                                              300 هزار تومان
9_دیسپورت یک نفر                                            450 هزار تومان
10_دیسپورت دو نفر همزمان                                 400 هزار تومان
11_فقط هزینه تزریق دیسپورت                              150 هزار تومان
12_دیسپورت زیر بغل                                         450 هزار تومان
******************************************************************
******************************************************************
فوتونا  جوانسازی  قیمت هر جلسه
1_جوانسازی  لیفت صورت                                   900هزار تومان
2_خروپف                                                       350 هزار تومان
3_لیفت پلک بالا                                               350 هزار تومان
4_دور چشم کامل                                            450 هزار تومان
5_کل صورت / گردن / دور چشم                         1500 میلیون تومان
6_لیفت کنار گونه ها                                         350 هزار تومان
7_دور لب بالا و پایین                                         350 هزار تومان
8_لیفت سینه                                                 150 هزار تومان
9_لیفت سینه 10 جلسه                                  1300 میلیون تومان
10_لیفت صورت                                                150 هزار تومان
11_رفع ترک شکم (مبکرونیدل / لیزر / مزوتراپی)     500 هزار تومان
12_خط خنده                                                  350 هزار تومان
13_لیفت پوست شکم                                   150هزار تومان
14_لیفت پوست  شکم 10 جلسه                     1300 میلیون تومان
15_لاغری یک ناحیه مربعی (هر جلسه20 دقیقه)  150 هزار تومان
16_لاغری یک ناحیه مربعی (هر جلسه 40 دقیقه) 300 هزار تومان
17_جای جوش (میکرونیدل / لیزر / مزوتراپی)        550هزار تومان
18_کنار چشم                                                250هزار تومان
19_زیر چشم / داخل (پف و چروک)                     400 هزار تومان
20_فوتونا یک ناحیه متفرقه                                250 هزار تومان
******************************************************************
******************************************************************
تزریق ژل (( فیلر ))
1_ ژل ریبوفیل هر سی سی                              750هزار تومان
2_ژل ایوورا     هر سی سی                              یک میلیون  تومان