درمان تعریق کف دست

برای درمان تعریق کف دست بهترین و موثر ترین روش استفاده از بوتاکس است که طی یک هفته به نتایج عالی میرسیم و حدود 4 الی 6 ماه

ماندگاری دارد

این کار باید چندین بار تکرار شود تا ارام آرام میزان تعریق کف دست کم بشود .