آدرس:

تهران، اتوبان صدر مسیر غرب به شرق، بعد از خیابان شریعتی، ابتدای قلندری جنوبی،


مجتمع پزشکی صدر